0
0

باز امید

جاودانگی یک اثر نمایش توانایی خود ارتباط با دنیای مجاور